OBCHODNÍ PODMÍNKY
Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

I. Obchodní podmínky internetového obchodu

Tyto obchodní podmínky (dále jen „OP“) upravují základní pravidla, za kterých budou uzavírány a

realizovány kupní smlouvy mezi firmou David Strupp, IČO 48300420, se sídlem Šípková 3190, 47001

Česká Lípa, nebo firmou Strupp sport, s.r.o., IČ 28703561, se sídlem Sluneční 2484, 47001 Česká Lípa (dále jen „dodavatel“) a spotřebiteli. V případech, kdy je zboží objednáno kupujícím v rámci

jeho podnikatelské činnosti (tzn. v objednacím formuláři bude vyplněno IČ), se ustanovení těchto

obchodních podmínek nepoužijí.

II. Údaje o dodavateli

Firma: David Strupp

IČ: 48300420, DIČ: CZ 7207182345

Sídlo: Šípková 3190, 47001 Česká Lípa

Firma: Strupp sport, s.r.o.

IČ: 28703561, DIČ CZ28703561

Kontaktní údaje: Sport 2000, OD Andy, Erbenova 2906, 47001 Česká Lípa

III. Předmět prodeje

Předmětem prodeje v rámci tohoto internetového obchodu je zboží vystavené na

www.sportsarka.cz.

cz (dále jen „webové stránky“).

IV. Objednávka zboží

1. Kupní smlouva je uzavřena na základě objednávky spotřebitele učiněné na webových stránkách

a přijetím této objednávky dodavatelem. Přijetí objednávky je spotřebiteli zasláno na emailovou

adresu, kterou spotřebitel uvedl ve své objednávce. Odesláním objednávky spotřebitel

potvrzuje, že se seznámil s těmito všeobecnými obchodními podmínkami, které pak tvoří

nedílnou součást kupní smlouvy. V emailovém přijetí objednávky dodavatel specifikuje dodací a

platební podmínky. Dodavatel si vyhrazuje právo z provozně technických důvodů (změna ceny,

nedostatek zboží na trhu a podobně) změnit dodací a platební podmínky uvedené na webových

stránkách. V tomto případě bude spotřebitel dodavatelem kontaktován formou emailové pošty a

k uzavření smlouvy dojde až přijetím takto změněného návrhu kupní smlouvy ze strany

spotřebitele rovněž formou emailové korespondence.

2. Dodavatel je oprávněn nepřijmout objednávku ze strany spotřebitele, pokud není schopen

objednané zboží dodat např. z toho důvodu, že příslušné zboží se již nevyrábí, výrazným

způsobem se změnila cena apod. V tomto případě dodavatel kontaktuje spotřebitele za účelem

domluvy na dalším postupu ve věci.

3. Pokud je dodavatel schopen dodat pouze některé zboží z učiněné objednávky, je kupní smlouva

uzavřena ohledně prodeje toho zboží, které je uvedeno v přijetí objednávky ze strany

dodavatele jako zboží, které bude dodáno spotřebiteli. O tom, že některé zboží nemůže být

dodáno, bude spotřebitel informován dodavatelem emailovou poštou nebo telefonicky. Ohledně

poštovného a balného v tomto případě platí, že je v takovém rozsahu, jako kdyby byla

objednávka přijata ve výši možnosti dodání zboží.

4. Dodání je realizováno dle volby spotřebitele buď osobním vyzvednutím na provozovně Sport 2000, OD Andy, Erbenova 2906, 47001 Česká Lípa, případně doručením na spotřebitelem uvedenou adresu prostřednictvím

přepravní služby či držitele poštovní licence.

Volbu způsobu dopravy v případě, že zboží nebude osobně vyzvednuto, činí dodavatel na

základě svých zkušeností s přepravními službami, kdy bere v úvahu především hmotnost,

rozměry, způsob balení a křehkost zboží. Zboží objednané spotřebitelem bude vyexpedováno ze

skladu dodavatele do 2 pracovních dnů a předáno dopravci. V případě, že dodavatel nebude moci tuto lhůtu dodržet, bude zákazník informován o pozdějším termínu odeslání zboží.

V. Kupní cena a platební podmínky

1. Kupní cena za jednotlivé zboží je uvedena na webových stránkách a zahrnuje v sobě daň z

přidané hodnoty v aktuální výši. Kupní cena bude účastníky stvrzena v emailovém přijetí

objednávky.

2. V kupní ceně nejsou zahrnuty náklady na dodání zboží, přepravu a způsob platby. Úhrada těchto

nákladů se řídí ustanovením článku VI. těchto OP.

VI. Úhrada nákladů za dodání zboží, přeprava a způsob platby

Cena přepravy a způsob platby jsou uvedeny na webových stránkách u zvoleného druhu přepravy a

způsobu platby. Tyto náklady budou připočteny ke kupní ceně. V případě osobního odběru nejsou

dodatečné náklady účtovány.

Objednané zboží bude zákazníkovi zasláno nejčastěji jako balík prostřednictvím dopravce DPD, cena dopravného je stanovena na 99,- Kč při platbě převodem, při platbě na dobírku je výše dopravného navýšena o dobírkovné, které činí 40,-, při nákupu nad 3 000,- Kč je dopravné zdarma, toto osvobození se nevztahuje na modelovou železnici. Zboží je zasíláno pojištěné. Při převzetí zboží zkontrolujte a případné vady způsobené dopravou řešte přímo s dopravcem. Dopravné Českou poštou viz ceny u objednání zboží.

Poštovné na Slovensko účtujeme vždy - standardně 300,- Kč (s DPH). Při zasílání nadměrných balíků je zákazník o ceně dopravného informován.

VII. Způsob platby

Při osobním odběru v provozovně dodavatele je kupní cena placena v hotovosti při převzetí zboží, v

případě dodaní zboží dopravcem je možno zvolit buď platbu předem převodem na účet dodavatele s

uvedením variabilního symbolu – čísla, které obdrží spotřebitel od dodavatele při potvrzení objednávky,

nebo dobírkou (platba v hotovosti při převzetí od přepravce).

Při objednání zboží přes e-shop s výběrem vyzvednutí zboží v kamenném obchodě je zboží pro kupujícího na kamenném obchodě rezervováno. Následně je kupující informován o možnosti přijít zboží prohlédnout a vyzkoušet, aby se tak mohl rozhodnout, zda zboží zakoupí.

Výměna zboží
Výměna zboží (za jinou velikost, barvu apod.) je samozřejmě možná. V případě zaslání zboží balíkem kupující hradí náklady na zaslání. Výměna zboží v našem obchodě je možná po domluvě do 30-ti dnů od zakoupení zboží. Zboží zaslané balíkem je nutné zaslat na adresu: Sport 2000, OD Andy, Erbenova 2906, Česká Lípa 47001 spolu s kupním dokladem a žádostí o výměnu zboží. Výměna zboží je možná do 14 dnů od převzetí zboží zákazníkem. Zboží musí být do 14 dnů doručeno na adresu prodejce (Sport 2000).

VIII. Poučení o možnosti odstoupení od kupní smlouvy

Jeli

kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (internetu), má spotřebitel právo,

aby v souladu s ust. § 1829 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku odstoupil bez udání

důvodu od kupní smlouvy, a to ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží, a v případě, že předmětem

kupní smlouvy je dodání několika druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední

dodávky zboží.

Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy, postačuje odeslat sdělení o uplatnění práva

odstoupit od smlouvy před uplynutím čtrnáctidenní lhůty.

V případě, že spotřebitel hodlá odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů, učiní tak písemně u

dodavatele na adrese jeho sídla, případně elektronicky na adrese: kancl@modelyasport.cz .

cz Ve sdělení o

uplatnění práva odstoupit od smlouvy je třeba konkretizovat kupní smlouvu, od které je odstupováno

(např. číslem faktury, datem koupě zboží apod.). Jeli

odstupováno pouze ohledně některého zboží

(v případě, že kupní smlouva byla uzavřena na více druhů zboží), uvede spotřebitel rovněž tuto

skutečnost. Spotřebitel dále dodavateli sdělí číslo účtu pro vrácení kupní ceny.

V případě odstoupení od kupní smlouvy budou spotřebiteli dodavatelem vráceny nejpozději do 14 dnů peněžní prostředky přijaté od spotřebitele ve výši kupní ceny zboží.

Odstoupí-li

spotřebitel od kupní smlouvy, dodavatel není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky

spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží vrátí nebo prokáže, že zboží dodavateli odeslal.

Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy musí dodavateli do 14 dnů od odstoupení

od kupní smlouvy vrátit vše, co na základě kupní smlouvy získal, tzn. zboží včetně příslušenství zboží a

všech dokumentů dodaných se zbožím. Pokud vrácení zboží již není dobře možné (např. bylo v mezidobí

zničeno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být

vráceno. Pokud je vrácené zboží poškozeno, může dodavatel uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu

škody a tento svůj nárok započíst a vrátit spotřebiteli o takovou částku snížené peněžní prostředky.

Spotřebitel nese přímé náklady spojené s vrácením zboží dodavateli (poštovné).

Na zboží zaslané na dobírku nebude brán zřetel. V případě zboží, které

nemůže být vráceno obvyklou poštovní cestou, ponese spotřebitel přímé náklady spojené s vrácením

zboží. Maximální náklady jsou odhadované ve výši 500,Kč.

IX. Práva z vadného plnění, reklamace

Dodavatel odpovídá spotřebiteli, že zboží při převzetí nemá vady.

Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době 24 měsíců od jeho

převzetí spotřebitelem. Projeví-li

se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla

vadná již při převzetí. Jeli

v záručním listu, kupní smlouvě či jiným způsobem poskytnuta záruční doba

delší, lze právo z vad zboží uplatnit v této záruční době.

Záruka se nevztahuje na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním. Právo z vadného plnění

spotřebiteli nenáleží, pokud před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud vadu sám

způsobil.

Záruka se nevztahuje na plnění, která byla bezplatně poskytnuta spolu se zbožím (dárky, propagační

předměty, apod.).

Uplatnění reklamace

Reklamaci vady zboží je třeba uplatnit bez zbytečného odkladu po jejím zjištění, nejpozději však před

uplynutím záruční doby.

Reklamaci zboží uplatňuje spotřebitel u dodavatele. Vždy je nutné se s dodavatelem domluvit na vyzvednutí balíku, který spotřebitel připraví a dodavatel si pro něj pošle svého dopravce DPD. Spotřebitel neodesílá balík na své náklady, které by poté žádal po dodavateli proplatit. Dodavatel se zavazuje balík vyzvednout na své náklady. Spotřebitel nahlásí rozměry balíku,  jeho váhu a termín, ve kterém je možné balík na dané adrese vyzvednout.

V opačném případě spotřebitel nese přímé náklady spojené s vrácením zboží dodavateli (poštovné).

Při reklamaci zboží je nutno zboží bezpečně zabalit tak, aby nedošlo k poškození při jeho přepravě k

dodavateli.

Spotřebitel je povinen prokázat uzavření kupní smlouvy předložením dokladu o koupi zboží.

Zároveň s reklamací spotřebitel sdělí popis vytýkané vady a provede volbu reklamačního nároku.

Vyřízení reklamace

Jedná-li

se o odstranitelnou vadu, má spotřebitel právo na bezplatné, včasné a řádné odstranění vady.

Není-li

to vzhledem k povaze vady neúměrné, může spotřebitel požadovat dodání nového zboží bez vad

(výměnu), nebo týká-li

se vada jen součásti zboží, výměnu takové součásti. Jeli

však požadavek na

výměnu zboží nebo jeho součásti vzhledem k povaze vady neúměrný, zejména lze-li

vadu odstranit bez

zbytečného odkladu, má spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady.

Jedná-li

se o neodstranitelnou vadu, případně vznikne-li

spotřebiteli nárok na výměnu zboží nebo jeho

součásti, avšak tato výměna není možná, např. z důvodu vyprodání daného zboží, má spotřebitel právo

zboží vrátit (odstoupení od smlouvy).

Právo na dodání nového zboží (výměnu), nebo výměnu součásti zboží má spotřebitel i v případě

odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší

počet vad. V takovém případě má spotřebitel i právo na vrácení zboží (odstoupení od smlouvy).

Nedojde-li

k vrácení zboží (odstoupení od smlouvy) nebo neuplatní-li

spotřebitel právo na dodání nového

zboží bez vad (výměnu), na výměnu jeho součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou

slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, kdy mu nemůže být dodáno nové zboží

bez vad, vyměněna součást zboží nebo zboží opraveno, jakož i v případě, nedojde-li

ke zjednání nápravy

v přiměřené době nebo by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

Dodavatel rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se

nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace

včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne

uplatnění reklamace, pokud se dodavatel se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě.

Při vrácení zboží (odstoupení od smlouvy) je spotřebitel povinen provést vrácení rovněž příslušenství

zboží a všech dokumentů dodaných se zbožím.

Spotřebitel nemá nárok na vydání vadných dílů a součástí zboží, které byly vyměněny v rámci opravy

zboží.

Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce www.coi.cz ; adresa: Česká obchodní inspekce, Štěpánská 567/15, 120 00  Praha 2.

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů formou ADR na ČOI https://adr.coi.cz/cs.

X. Ostatní

Vyplněním kontaktních údajů v objednávce spotřebitel souhlasí se zasíláním aktualit a informací o

akčních nabídkách produktů dodavatele. Tento souhlas lze kdykoli jednostranně a bezplatně odvolat

zprávou zaslanou na emailovou adresu 1shop@modelyasport.cz.

Za tímto účelem spotřebitel odesláním

objednávky uděluje souhlas se zpracováním osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně

osobních údajů a o změně některých zákonů v platném znění za účelem nabízení obchodu nebo služeb

subjektům údajů.

Dodavatel prohlašuje, že

osobní údaje spotřebitelů jsou zabezpečeny a chráněny.

Živnostenskou kontrolu dodavatele provádějí v rámci své působnosti živnostenské úřady. Dozor nad

dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, vykonává Česká obchodní inspekce. Dozor

nad dodržování zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, vykonává Úřad pro ochranu

osobních údajů.

XI. Závěrečná ustanovení

Tyto OP jsou účinné od 10.6.2015 a ruší veškerá předchozí ustanovení a ujednání. Dodavatel si

vyhrazuje právo změnit tyto OP bez předchozího upozornění. Změna proběhne zveřejněním nových OP

na webových stránkách. Právní vztahy z kupní smlouvy se řídí OP platnými v den uzavření kupní

smlouvy.